موسیقی زبان احساس وترجمان دل است و موسیقی هر ملتی رنگ ومزه ای مخصوص به خود دارد.كلمه موسیقی به فتح قاف مقصور صورت تخفیف یافته موسیقار است.

نویسندگان عرب این كلمه مركب را از "موسی"و "قی" گرفته اندكه " موسی" به معنی نغمات و"قی" به معنای ملذ وخوش آیند است.موسیقی از تخفیف "موسیقاقیا"حاصل شده است.تحقیقات نشان می دهد كه موسیقی به (ضم م) ماخوذ است از mousika یونانی یا musica لاتین وریشه آن musa یا misse است. مسلمانها واعراب كلمه موسیقی را از یونان گرفته ومعادل موزیك فرنگی به كار برده اند.

از زمان اسحق موصلی(متوفی ۲۶۳ هـ ۸۵۰ م) كلمه موسیقی در كتابهای عربی دیده می شود.

مولف مفتاح العلوم (قرن ۴ هجری ۱۰ میلادی) می نویسد موسیقی علم تركیب الحان است و موسیقار یا موسیقور به معنی نوازنده آمده است.

در رسائل اخوان الصفاء كه در همین دوره تالیف شده است، دانلود آهنگ جدید به معنی غنا وموسیقار معادل مغنی و دو كلمه موسیقات یا موسیقار در برابر آلت نوازندگی (ساز) دیده می شود.موسیقی یكی از چهار شاخه اصلی ریاضیات به شمار می رفته است.

افلاطون می گوید: دانلود آهنگ جدید برای ادامه حیات بشر ضروری است وقوه تدقیق،هوش،حسن مشاهده،استنباط وعواطف روحی بشر را می افزاید.شما ثقیل ترین روح را در اختیار من بگذارید من قادرم به نیروی موسیقی، ثقل،وكدورت عارضی را از روان او زدوده،مردمی هوشمند و سلحشور به شما تحویل دهم.

موسیقی بیانی است هنری و بنابراین عاطفی.اما اگر چه همهء هنرها عاطفی اند،موسیقی عاطفی ترین هنرهاست.در هنر نقاشی كار هنرمند به مانند واقعیت جلوه می كند و خط ورنگ مفهوم آشنایی را به ما نشان می دهند كه پیش از این،چشم ما دیده ومغزما ادراك كرده است.

شعر با كلماتی كه جانشین اشیاء شده اند،ما را به تجسم موصوف رهنمون می كند.تاتر وسینما عین انسانها ومناظر یا تصویر متحرك اشیاء را بازسازی می كند كه بر تجربه روزمره ومشاهدات ما استوار است.به هر حال هر یك از هنرها وسایلی برای بیان به كار می گیرند كه ما پیش از این از طریق حواس تجربه كرده و می شناسیم،در حالی كه موسیقی بیانی به كلی متمایز دارد وتنها به اندازه نا چیزی می تواند از اصوات آشنا همچون نغمه پرندگان،زمزمه جویبار وغیره استفاده كندوتنها با استفاده از نت های خوش آیند تركیباتی می سازد كه احساس ویژه ای را در ما بر می انگیزد.

بسیاری از مردم بدون آنكه بتوانند بیان كنند كه از این یا آن ملودی چه تصویری در ذهنشان می آید، یا مكانیسم تاثیر آن را بشناسند،احساس غم یا شادی یا قهرمانی یا شكست را در می یابند. این به دلیل عاطفی بودن موسیقی نسبت به سایر هنرهاست. این تاثیر تا بدان جا گسترده می شود كه حتی سینما كه بیشترین امكانات بیان را بكار می گیرد وموضوع را آشكارا و با تاكید بر جنبه هایی كه كارگردان می خواهد نشان دهد و نیز به همراه كلام ارائه می دهد،از موسیقی بی نیاز نیست و در بسیاری از فیلمها دانلود آهنگ جدید مناسب سهم بزرگی در رسائی بیان وتاثیر بر بیننده دارد.

موسیقی یكی از چهار شاخه اصلی ریاضیات به شمار می رفته است.